Management of Information Technology

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา 703741 Management of Information Technology (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร (Ex-MBA) ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555