เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Management of Information Technology

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา 703741 Management of Information Technology (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร (Ex-MBA) ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555