homeManagement of Information Technology
personperson_add
Management of Information Technology

ผู้สอน
นาย รัฐภูมิ เฮงรัศมี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Management of Information Technology

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5784

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา 703741 Management of Information Technology (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร (Ex-MBA) ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)