เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3201-2301 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสำนักงานอัตโนมัติ

2. มีความสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในสำนักงาน

3. เห็นคุณค่าในความสำคัญของระบบสำนักงานอัตโนมัติ

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ

 

มาตรฐานรายวิชา

1. สามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในสำนักงานอัตโนมัติ

2. สามารถนำโปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ  เกี่ยวกับ หน้าที่และความสัมพันธ์ของการจัดการสำนักงานกับโครงสร้างขององค์กรธุรกิจ หน้าที่และประโยชน์ของสำนักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีของสำนักงานอัตโนมัติ การประมวลผลสารสนเทศต่าง ๆ องค์ประกอบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานอัตโนมัติ การเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้กับระบบสำนักงานอัตโนมัติ

 

การวัดผลและประเมินผล

  • จิตพิสัย                                                        20   คะแนน
  • สังเคราะห์ความรู้ e-office.in.th                      10   คะแนน
  • รายงานและนำเสนอ ตามเนื้อหาที่กำหนดให้   10   คะแนน
  • กรณีศึกษา (กลุ่ม)                                        10   คะแนน
  • แบบฝึกหัด                                                  10   คะแนน
  • สอบประมวลความรู้ (หน่วยที่ 1-15)                40   คะแนน