homeการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
personperson_add
การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ

ผู้สอน
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5797

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูลโดยการใช้ไฟล์เมื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล ฐานข้อมูลประเภทต่างๆ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้ฐานข้อมูลและไฟล์ ในการจัดเก็บข้อมูล ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบและใช้งานฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เรียนรู้คำสั่งของภาษา SQL : Structure Query Language เพื่อใช้งานและจัดการกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล DBMS : Database Management System ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)