homeการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
person
การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ

ผู้สอน
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5797

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูลโดยการใช้ไฟล์เมื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล ฐานข้อมูลประเภทต่างๆ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้ฐานข้อมูลและไฟล์ ในการจัดเก็บข้อมูล ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบและใช้งานฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เรียนรู้คำสั่งของภาษา SQL : Structure Query Language เพื่อใช้งานและจัดการกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล DBMS : Database Management System ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)