ผ้าบาติก

จำเรียง ไชยเจริญ

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์"

คำอธิบายชั้นเรียน

อาชีพดีๆ ที่น่าสนใจใกล้บ้าน