20201-2106 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี (ปวช คธ. 2/2 : 1/2564)


ผู้สอน
นางสาว เบญจมาศ เรืองนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
20201-2106 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี (ปวช คธ. 2/2 : 1/2564)

Class ID
58001

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายวิชา/รายวิชา ชื่อรายวิชา 20201-2106 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมตารางงาน ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน การป้อนและจัดรูปแบบข้อมูล การสร้าง สูตร และการใช้ฟังก์ชันในการคำนวณเพื่อสร้างสมุดบันทึกรายการขั้นต้น การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การปรับแก้ข้อมูล การ จัดการฐานข้อมูลในตารางงาน จัดทำรายงานทางการเงิน การออกรายงานและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ

จุดประสงค์รายวิชา

เข้าใจหลักการใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี มีทักษะในการใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี สมรรถนะรายวิชา

แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี จัดทำงบการเงินและนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรมตารางงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)