ม.1/6 ส21103 สังคมศึกษา


ผู้สอน
นางสาว วรินศรา คงเทพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 5 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.1/6 ส21103 สังคมศึกษา

Class ID
58095

หมายเลขประจำวิชา
3084100101

สถานศึกษา
ร.ร.อบจ.สฎ ๑

คำอธิบายวิชา

ศึกษาประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา เรื่องการสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันหลักของสังคมไทย วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการทำทุกรกิริยา คุณธรรมและแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง อธิบายหลักธรรม พระพุทธคุณ 9 หลักอริยสัจ 4 เรื่องทุกข์ หัวข้อ ขันธ์ 5 และธาตุ 4 สมุทัย หัวข้อ หลักกรรม อบายมุข 6 นิโรธ หัวข้อสุข 2 และคิหิสุข มรรค หัวข้อไตรสิกขา กรรมฐาน 2 ปธาน 4 โกศล 3 มงคล 38 และพุทธศาสนาสุภาษิต ศึกษาศาสนาอื่น ๆ ที่ตนนับถือ ฝึกปฏิบัติสวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและการเจริญปัญญาตามหลักอานาปานสติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา ฝึกปฏิบัติพิธีกรรม จัดโต๊ะหมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 7 และหมู่ 9 การจุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา และคำอาราธนาต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และอภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)