ง 30239 โครงงานคอมพิวเตอร์
ผู้สอน

นาย วิชา พันธวงศ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ง 30239 โครงงานคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5811

สถานศึกษา
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

 

                  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   เป็นรายวิชาที่มีวัตถุประสงค์  เพื่อปลูกฝังทักษะและนิสัยการทำงานและการจัดการอย่างเป็นระบบใช้กระบวนการเทคโนโลยี  เพื่อให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ผู้เรียนจะต้องศึกษาและได้รับการฝึกฝนจากการทำงานต่อไปนี้

                  การวิเคราะห์โครงงานคอมพิวเตอร์ และรูปแบบการเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา  การปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์  สามารถนำมาประยุกต์ใช้  อันเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.