เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง 30239 โครงงานคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

                  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   เป็นรายวิชาที่มีวัตถุประสงค์  เพื่อปลูกฝังทักษะและนิสัยการทำงานและการจัดการอย่างเป็นระบบใช้กระบวนการเทคโนโลยี  เพื่อให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ผู้เรียนจะต้องศึกษาและได้รับการฝึกฝนจากการทำงานต่อไปนี้

                  การวิเคราะห์โครงงานคอมพิวเตอร์ และรูปแบบการเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา  การปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์  สามารถนำมาประยุกต์ใช้  อันเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน