ศ30207 การเขียนภาพไทย ม.6


ผู้สอน
นาย กิตติพร หนูจันทร์แก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 10 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศ30207 การเขียนภาพไทย ม.6

Class ID
58112

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกระบวนการสร้างสรรค์งานภาพไทย รูปแบบและประเภทของลายไทยแบบต่างๆ การฝึกทักษะลายเส้นภาพไทย ลายไทยเอกรงค์ การเขียนภาพไทยตามแบบ จินตนาการ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานภาพไทย เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาพไทย ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ประยุกต์งานภาพไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ใช้ในชีวิตประจำวัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)