เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4112211 เทคโนโลยีสื่อประสม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา
 
แนวคิด ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์สื่อประสม หลักการออกแบบสื่อประสมความสัมพันธ์ระหว่างวินโดว์กับสื่อประสมการบันทึกเสียง การประมวลภาพ การทำภาพเคลื่อนไหว การนำอุปกรณ์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาระบบงานสื่อประสม การแลกเปลี่ยนข่าวสารและการนำเสนองานในรูปแบบสื่อประสม