home4112211 เทคโนโลยีสื่อประสม
personperson_add
4112211 เทคโนโลยีสื่อประสม

ผู้สอน
อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
4112211 เทคโนโลยีสื่อประสม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5812

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา
 
แนวคิด ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์สื่อประสม หลักการออกแบบสื่อประสมความสัมพันธ์ระหว่างวินโดว์กับสื่อประสมการบันทึกเสียง การประมวลภาพ การทำภาพเคลื่อนไหว การนำอุปกรณ์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาระบบงานสื่อประสม การแลกเปลี่ยนข่าวสารและการนำเสนองานในรูปแบบสื่อประสม

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)