การงานอาชีพ3 (ม.3/5)


ผู้สอน
นาย สมพงศ์ เพชรแก้ว
เข้าสู่ระบบเมื่อ 16 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพ3 (ม.3/5)

รหัสวิชา
58202

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ง23101

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

คำอธิบายวิชา

รหัสวิชา ง23101 รายวิชา การงานอาชีพ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หน่วยกิต คำอธิบายรายวิชา ศึกษาวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต เป็นการทำงานที่จำเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น หน้าที่และบทบาทตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว การจัดตกแต่งบ้าน ตกแต่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่กาย การเตรียมประกอบตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม การขยายพันธุ์พืช ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ การติดต่อสื่อสารและใช้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพและมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการทำงาน มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มีความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่เหมาะสม รวมถึงมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)