วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 นี้จะเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ว 1 และ  ว 2 เป็นเนื้อหาที่เน้นด้านชีววิทยา