การสร้าง CAI

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอน CIA