ก33901 กิจกรรมแนะแนว 5 (ม.6/2) 1/2564


ผู้สอน
นางสาว อัญญาณี ช่วยชู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ก33901 กิจกรรมแนะแนว 5 (ม.6/2) 1/2564

Class ID
58589

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ รู้จักและเข้าใจตนเองด้วยการค้นหาอัตลักษณ์แห่งเอกลักษณ์ของตนเอง ค้นหาความถนัดในการทํางานของตนเองซึ่งจะช่วยให้รู้จักอาชีพที่เหมาะสม แสวงหาการใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาในคณะ/สาขาวิชาและสถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองสนใจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะ/สาขาวิชาและตัดสินใจเลือกคณะได้อย่างเหมาะสมกับระดับความรู้ สามารถและความถนัดของแต่ละคนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนด้วยการจัดบริการและกิจกรรมที่หลากหลายเป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่มโดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตของตนได้ตามความสนใจ ความต้องการ ความถนัด และความเข้าใจลักษณะเฉพาะตนและศักยภาพของตนเอง ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทํางาน รู้จักใช้เทคโนโลยีสามารถปรับตัวให้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)