home6101303 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
person
6101303 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง

ผู้สอน
นางสาว สจีวรรณ ปราชญ์ศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
6101303 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5880

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบและลักษณะคำสั่ง    และการเขียนโปรแกรมคำสั่งภาษาระดับสูงอื่น ๆ

  1. วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ (Learning Objectives)

1.       เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA

2.       เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมการควบคุมการประมวลผลใน

        เมธอด

3.       เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเขียนโปรแกรมแบบ Array

4.       เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเขียนโปรแกรมในแนวเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)

5.       เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเขียนโปรแกรมแบบ Inheritance , Exception Handling

6.       เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพของโปรแกรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)