6101303 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบและลักษณะคำสั่ง    และการเขียนโปรแกรมคำสั่งภาษาระดับสูงอื่น ๆ

  1. วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ (Learning Objectives)

1.       เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA

2.       เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมการควบคุมการประมวลผลใน

        เมธอด

3.       เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเขียนโปรแกรมแบบ Array

4.       เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเขียนโปรแกรมในแนวเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)

5.       เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเขียนโปรแกรมแบบ Inheritance , Exception Handling

6.       เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพของโปรแกรม