E 32206 EE2


ผู้สอน
นางสาว จิรวรรณ ปรีชา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
E 32206 EE2

Class ID
5884

สถานศึกษา
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ)
คำอธิบายวิชา

 

เข้าใจรูปแบบการเขียน essay (Causes and Effects, Comparison/Contrast, Problem/Solution) เขียน

วิเคราะห์  ตีความ สรุปความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ สารคดี ข่าวสาร บทความ ประสบการณ์ ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ จากหนังสือพิมพ์, นิตยสารพร้อมทั้งเขียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์,สุขศึกษาและพลศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)