เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

E 32206 EE2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

เข้าใจรูปแบบการเขียน essay (Causes and Effects, Comparison/Contrast, Problem/Solution) เขียน

วิเคราะห์  ตีความ สรุปความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ สารคดี ข่าวสาร บทความ ประสบการณ์ ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ จากหนังสือพิมพ์, นิตยสารพร้อมทั้งเขียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์,สุขศึกษาและพลศึกษา