homeE 32206 EE2
personperson_add
E 32206 EE2

ผู้สอน
person
นางสาว จิรวรรณ ปรีชา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
E 32206 EE2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5884

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

เข้าใจรูปแบบการเขียน essay (Causes and Effects, Comparison/Contrast, Problem/Solution) เขียน

วิเคราะห์  ตีความ สรุปความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ สารคดี ข่าวสาร บทความ ประสบการณ์ ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ จากหนังสือพิมพ์, นิตยสารพร้อมทั้งเขียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์,สุขศึกษาและพลศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)