เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Physics for Science Teacher II

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นี่คือชั้นเรียนที่อาจเรียกว่า ชั้นเรียนทดลอง "ห้องเรียนกลับทาง" ของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ชั้นปี 2 ที่ลงเรียนวิชา ฟิสิกส์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตเรียนรู้บนฐานปัญหา หรือบนฐานโครงงาน โดยไม่ทิ้งเนื้อหา ซึ่งตามรายละเอียดมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพันธภาพ อิเล็กตรอน กัมมันตรังสีและนิวเคลียส ทฤษฎีควอนตัม คลื่นและอนุภาค สมบัติบางประการของสสาร สมบัติบางประการของนิวเคลียส

 

Electrostatics, electric current, magnetic fields from electric currents, electromagnetic fields and electromagnetic waves, relativity theory, electrons, radiation and the nucleus, quantum theory, waves and particles, properties of matter, properties of the nucleus.