นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2555

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ ศึกษารายละเอียดดังนี้