homeนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2555
personperson_add
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2555

ผู้สอน
นางสาว จารุณี อินต๊ะสอน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5922

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ ศึกษารายละเอียดดังนี้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)