เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง ม.4/7

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นลักษณะของการเขียนโปรแกรมภาษา C