การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนวันจันทร์ 

เวลา 08.00 - 10.00 น.   กฐ53.ค5.1

เวลา 10.00 - 12.00 น.   กฐ53.ค5.2