ท13101-ภาษาไทยป.3/mepปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นาง สุภรรณี พงศาปาน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท13101-ภาษาไทยป.3/mepปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

Class ID
59442

หมายเลขประจำวิชา
ท13101

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความหมายของคำ การอ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรอง การอ่านคำที่มีตัวการันต์ การอ่านคำที่มี รร การอ่านคำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง การอ่านคำพ้อง การอ่านคำที่มี ฑ ฤ ฦ การจับใจความสำคัญจากนิทาน นิทานพื้นบ้าน วรรณกรรมจากบทเรียน การอ่านประกาศ และคำขวัญ การอ่านข้อมูลจากแผนภาพแผนที่ และแผนภูมิ และมีมารยาทในการอ่าน การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งต่าง ๆ การเขียนบันทึกประจำวัน การเขียนจดหมายลาครู การเขียนเรื่องตามจินตนาการ มีนิสัยรักการเขียนและมีมารยาทในการเขียน การจับใจความสำคัญและพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ศึกษาการสะกดคำและแจกลูกคำ มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา การผันอักษร ๓ หมู่ คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มี ฤ ฤๅ คำที่ใช้ บัน บรร คำที่ใช้ รร คำที่มีตัวการันต์ และความหมายของคำ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา การใช้พจนานุกรม การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร การแต่งคำคล้องจองและคำขวัญ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น บอกข้อคิดและแสดงความคิดเห็นจากการอ่าวรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบ้าน ท่องจำบทอาขยาน และบทร้อยกรองตามที่กำหนดและตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการคิด การฝึกทักษะทางภาษา การปฏิบัติจริง กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการใช้ภาษาในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทางภาษา และมีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)