RBL13-โครงงานฐาานวิจัยป.3/2ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นางสาว สุณิสา เกปัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 5 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
RBL13-โครงงานฐาานวิจัยป.3/2ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

Class ID
59458

Class Code
I13201

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คำอธิบายวิชา

เรียนรู้เรื่องใกล้ตัว ฝึกทักษะการฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน เรื่องราวที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งใกล้ตัว ด้วยภาษาง่ายๆ ฝึกให้กล้าพูดกล้าซักถาม เข้าใจในเหตุและผลของปรากฏการณ์รอบตัว สนุกที่จะหาข้อมูล สำรวจตรวจสอบสิ่งต่างๆเพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องที่อยากรู้ ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ การสื่อสารฟังพูดอ่านเขียน การรับสาร การส่งสาร การมีปฏิสัมพันธ์ การมีกลยุทธ์ในการติดต่อสื่อสาร ฝึกให้รู้จักตนเอง พึ่งตนเองและดูแลตนเองได้เหมาะสมกับวัย มีสุขนิสัยในการทำกิจวัตรประจำวัน คิดหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รู้จักตนเอง มีทักษะและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน มีความเพียร ความอดทน ความซื่อสัตย์ มีทักษะพื้นฐานด้านการเงิน การใช้จ่าย และการออม ฝึกคิดหรือจินตนาการความคิดแปลกใหม่จากสิ่งรอบตัวและแสดงออกผ่านกิจกรรม รู้จักและใช้สื่อสารสนเทศ เรียนรู้หรือใช้ประโยชน์ เข้าใจวิธีการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ เห็นประโยชน์และโทษของสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยี มีทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นผู้นำและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม กำหนดวิธีการทำงานที่จะช่วยให้งานสำเร็จ มีมารยาทในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ให้ความร่วมมือในการทำงาน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย มีความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เพื่อให้สามารถ พูด เขียนเรื่องราวผ่านการฟังและการอ่าน สามารถสร้างผลงานมีความภาคภูมิใจในผลงานตนเอง สามารถแก้ปัญหาและให้เหตุผล สื่อสาร สื่อความหมาย เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้หลักเหตุผลสนับสนุนและคัดค้านในประเด็นที่สนใจหรือสงสัย ใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างง่ายหรือสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สามารถแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความคิดประสบการณ์และวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมั่นใจ สามารถป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ ควบคุมอารมณ์ของตนและปรับตนในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนๆได้ มีสัมมาคารวะและปฏิบัติตนต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของครอบครัวและโรงเรียน มีสุนทรียภาพ เข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของสังคม มีเป้าหมายและพยายามทำงานให้สำเร็จ สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลหรือเรื่องง่ายๆตามหลักเหตุผล แก้ปัญหา ติดตามประเมินผลและสรุปผลการแก้ปัญหาของตนได้ สามารถคิดคล่อง คิดหลากหลาย คิดยืดหยุ่น คิดจินตนาการ และคิดริเริ่มเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว สามารถสืบค้น สร้างสื่อและข่าวสารอย่างง่ายและเลือกส่งต่อข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา ข้อตกลงของครอบครัว โรงเรียน และสังคม มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่น รักษาสมบัติส่วนรวม ภูมิใจในความเป็นชาติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)