ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

kasorn taparat

โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนประถมศึกษา   ตั้งอยู่ในอำเภอลานสกา    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1   heart