การเลือกตั้ง

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาประวัติความเป็นมาของการเลือกตั้ง ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยด้านการเลือกตั้งไปสู่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการเลือกตั้งทางการเมืองระดับต่างๆ ภายในประเทศ รูปแบบลักษณะการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง วิธีการตรวจสอบแก้ไขปัญหาและการลงโทษผู้กระทำผิด