homeการเลือกตั้ง
personperson_add
การเลือกตั้ง

ผู้สอน
อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเลือกตั้ง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5970

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาประวัติความเป็นมาของการเลือกตั้ง ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยด้านการเลือกตั้งไปสู่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการเลือกตั้งทางการเมืองระดับต่างๆ ภายในประเทศ รูปแบบลักษณะการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง วิธีการตรวจสอบแก้ไขปัญหาและการลงโทษผู้กระทำผิด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)