school management internationalization

คำอธิบายชั้นเรียน

จงตอบคำถาม

1 —การบริหารสถานศึกษาคืออะไร

2.สถานศึกษามีอะไรบ้าง
 3.การเป็นนานาชาติคืออะไร

4. —องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษามีอะไรบ้าง    

5..ในยุคโลกาภิวัตน์ ยุคสังคมเศรษฐกิจความรู้และยุคสู่ประชาคมอาเซียนบริหารอย่างไร