เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

school management internationalization

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จงตอบคำถาม

1 —การบริหารสถานศึกษาคืออะไร

2.สถานศึกษามีอะไรบ้าง
 3.การเป็นนานาชาติคืออะไร

4. —องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษามีอะไรบ้าง    

5..ในยุคโลกาภิวัตน์ ยุคสังคมเศรษฐกิจความรู้และยุคสู่ประชาคมอาเซียนบริหารอย่างไร