07-044-208 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)


ผู้สอน
นาง น้อย จันทร์อำไพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
07-044-208 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)

Class ID
5974

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คำอธิบายวิชา

 

07-044-208    ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                   3 ( 2-2-5 )                                                  

                    (Accounting Information System)

รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :   07-004-209      หลักการบัญชี       (Principles of Accounting)

หลักการและวิธีการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการควบคุม วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบขายและรับเงินสด ระบบซื้อและจ่ายเงินสด ระบบการผลิต ระบบสินค้าคงเหลือ ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบเงินเดือนและค่าแรง ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปและการรายงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)