เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

07-044-208 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

07-044-208    ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                   3 ( 2-2-5 )                                                  

                    (Accounting Information System)

รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :   07-004-209      หลักการบัญชี       (Principles of Accounting)

หลักการและวิธีการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการควบคุม วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบขายและรับเงินสด ระบบซื้อและจ่ายเงินสด ระบบการผลิต ระบบสินค้าคงเหลือ ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบเงินเดือนและค่าแรง ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปและการรายงาน