เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ติว V-NET

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

สอบ Pre V-Net ระดับ ปวช.3
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ชุดวิชาที่ 1 สมรรถนะพื้นฐาน 100 คะแนน

 1. 2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 
 2. 2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
 3. 2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
 4. 2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ ๑ 
 5. 2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 
 6. 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 
 7. ความรู้เรื่องอาชีพในประเทศไทย
 8. ความรู้เรื่อง ICT

ชุดวิชาที่ 2 สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ 100 คะแนน

 1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การคิด วิเคราะห์
 2. ตรรกะ ความมีเหตุมีผล และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ชุดวิชาที่ 3 สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ 150 คะแนน

 1. 2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 
 2. 2001-0006 การเงินส่วนบุคคล 
 3. 2001-0007 ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ.
 4. 2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ชุดวิชาที่ 4 สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชา 150 คะแนน

 1.  2201-1001 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 
 2.  2201-1002 บัญชีเบื้องต้น 1 
 3.  2201-1004การขาย 1