สอบประมวลความรู้ ประจำปี การศึกษา ๑/๒๕๕๕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

คำอธิบายชั้นเรียน

การสอบประมวลความรู้วิชาพื้นฐาน รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต