เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการออกแบบฐานข้อมูลทางการเกษตร

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ชั้นปีที่ 1