วิชาการออกแบบฐานข้อมูลทางการเกษตร

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ชั้นปีที่ 1