ม.4/1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนส่วนใหญ่จบ ม.3 จากโรงเรียนวัดทรงธรรม