ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6/2 เทอม 2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6/2 เทอม 2