ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6/2 เทอม 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6/2 เทอม 2