ม11201-ภาษามลายูป.1/1ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นางสาว อลาวีย๊ะห์ มะสมัน
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 7 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม11201-ภาษามลายูป.1/1ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

รหัสวิชา
60062

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา ม 11201 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง

ฝึกการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง ในห้องเรียนและสถานศึกษาเกี่ยวกับ การแนะนำตนเองและผู้อื่น การทักทาย การกล่าวลา การเสนอให้ความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธการช่วยเหลือ สนทนาโต้ตอบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ ครอบครัว สิ่งของรอบตัว บุคคล สถานที่ทำงาน อาชีพ ความชอบ ไม่ชอบ ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจงง่าย ๆ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่าน จากสื่อประเภทต่าง ๆ บทสนทนา บทเพลง เกม นิทาน เรื่องสั้นง่าย ๆ นำเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เปรียบเทียบวัฒนธรรม ประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ วันสำคัญต่าง ๆ ของไทยและของเจ้าของภาษา โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การนำเสนอข้อมูลโดยการพูด การสนทนาโต้ตอบ การคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดีต่อภาษามลายู มีความความซื่อสัตย์ มีวินัยและใฝ่เรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ต 1.1 ป.1/1 , ต 1.1 ป.1/2 , ต 1.1 ป.1/3 , ต 1.1 ป.1/4 , ต 1.2 ป.1/1 , ต 1.2 ป.1/2 , ต 1.2 ป.1/3 , ต 1.2 ป.1/4 , ต 1.3 ป.1/1 , ต 2.1 ป.1/1 , ต 2.1 ป.1/2 , ต 2.1 ป.1/3 , ต 2.2 ป.1/1 , ต 3.1 ป.1/1 , ต 4.1 ป.1/1 , ต 4.2 ป.1/1 รวม 4 มาตรฐาน 16 ตัวชี้วัด


฿288.00 -44.92%
฿59.00 -0.0%
฿109.00 -27.52%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)