ม.4/5

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนส่วนใหญ่จบมาจากโรงเรียนวัดทรงธรรม