เครื่องยนต์สันดาปภายใน ปวส.2 กลุ่ม 5-6


ผู้สอน
สุพงษ์ ใจปา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เครื่องยนต์สันดาปภายใน ปวส.2 กลุ่ม 5-6

Class ID
60402

รหัสวิชาของสถานศึกษา
30101-2003

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

คำอธิบายวิชา

30101-2003 งานเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ทฤษฏีจำนวน 3 คาบ : จำนวน 3 หน่วยกิต) (Internal Combustion Engine )

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องยนตแก๊สโซลีนและดีเซล
  2. สามารถคำนวณอัตราส่วยนผสมเชื้อเพลิงกับอากาศ การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพของความร้อน
  3. เข้าใจหลักการและวิธีการแก้ไขการเกิดมลภาวะจากยานยนต์
  4. มีกิจนิสัยที่ดีในการสืบเสาะหาความรู้ในการทำงานปฎิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ ประหยัด มีวินัย ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องยนตแก๊สโซลีนและดีเซล
  2. คำนวณอัตราส่วยนผสมเชื้อเพลิงกับอากาศ การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพของความร้อน
  3. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการแก้ไขการเกิดมลภาวะจากยานยนต์
  4. แสดงความรู้เกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของเทอร์โมไดนามิกส์และประยุกต์ใช้งานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน วัฎจักรการทำงานของเครื่องยนต์ การผสมกันระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศ การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ประสิทธิภาพความร้อน การฉีดเชื้อเพลิงการสันดาป โครงสร้างลักษณะการออกแบบห้องสันดาป การเกิดมลภาวะจากยานยนต์ การน็อกของเครื่องยนต์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)