กลศาสตร์ของไหลในเครื่องจักรกล ปวส.2 กลุ่ม 1-2


ผู้สอน
สุพงษ์ ใจปา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
กลศาสตร์ของไหลในเครื่องจักรกล ปวส.2 กลุ่ม 1-2

Class ID
60403

Class Code
20101-2002

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
คำอธิบายวิชา

30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล (ทฤษฏีจำนวน 3 คาบ : จำนวน 3 หน่วยกิต) (Fluid Mechanics in Mechanical Work)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์และหลักพลศาสตร์ของไหล 2. สามารถประยุกต์ใช้หลักสถิตศาสตร์และหลักพลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 3. มีเจตคติที่ดีในการสืบค้นความรู้ และใช้เหตุผลของกลศาสตร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับของไหล มีความตระหนักถึงประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

สมรรถนะรายวิชา 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักสถิตศาสตร์และหลักพลศาสตร์ของไหล 2. ประยุกต์ใช้หลักสถิตศาสตร์และหลักพลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของของไหล การสมดุลของของไหลที่อยู่นิ่ง สถิตศาสตร์ของไหล การหาแรงที่กระทำกับวัตถุที่จม แรงพยุงและแรงลอยตัว พลศาสตร์ของไหล การไหลในท่อ สมการความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัม สมการพลังงาน และการวัดค่าของไหลและการประยุกต์ใช้ในงานเครื่องกล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)