ประถมศึกษาปีที่ 4-6

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5  จำนวน  49 คน ชาย จำนวน 27 คน หญิง จำนวน 22 คน