ประถมศึกษาปีที่ 4-6

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5  จำนวน  49 คน ชาย จำนวน 27 คน หญิง จำนวน 22 คน