ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ทำการศึกษางานศิลปะ