ห้องเรียนครูรุ่งอรุณ

คำอธิบายชั้นเรียน

บูรณาการโครงงาน"เด็กไทยรู้ทันสื่อ"