homeห้องเรียนครูรุ่งอรุณ
person
ห้องเรียนครูรุ่งอรุณ

ผู้สอน
นางสาว รุ่งอรุณ เพ็ญกุลกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนครูรุ่งอรุณ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6062

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

บูรณาการโครงงาน"เด็กไทยรู้ทันสื่อ"


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)