ชั้นเรียนป.๕

คำอธิบายชั้นเรียน

 เป็นชั้นเรียนที่ต้องใช้การเรียนทางไกล จากไกลกังวลควบคู่ไปกับ