ม.4/9

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนส่วนมากยังขาดความรับผิดชอบ