homeการพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน2 (ปีการศึกษา2554)
person
การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน2 (ปีการศึกษา2554)

ผู้สอน
หฤทัย อาจปรุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน2 (ปีการศึกษา2554)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
608

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การศึกษาผลกระทบจากความเจ็บป่วยทางจิตสังคม การประเมินทางการพยาบาลถึงความเจ็บป่วยโดยมุ่งที่ความสูญเสียพลังอำนาจ ความสิ้นหวัง และภาวะซึมเศร้า กระบวนการพยาบาลเพื่อการดูแลแบบองค์รวมสำหรับบุคคลตลอดช่วงชีวิตที่มีปัญหาทางสุขภาพด้านการผันแปรการได้รับออกซิเจน ความผิดปกติของการย่อย การดูดซึมและการขับถ่าย ความผิดปกติของเมแทบอลิซึมและฮอร์โมนในระยะเฉียบพลัน เรื้อรัง ฉุกเฉิน วิกฤต จนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต การให้และการแนะนำในเรื่องโภชนาการขณะเจ็บป่วย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)