เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน2 (ปีการศึกษา2554)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การศึกษาผลกระทบจากความเจ็บป่วยทางจิตสังคม การประเมินทางการพยาบาลถึงความเจ็บป่วยโดยมุ่งที่ความสูญเสียพลังอำนาจ ความสิ้นหวัง และภาวะซึมเศร้า กระบวนการพยาบาลเพื่อการดูแลแบบองค์รวมสำหรับบุคคลตลอดช่วงชีวิตที่มีปัญหาทางสุขภาพด้านการผันแปรการได้รับออกซิเจน ความผิดปกติของการย่อย การดูดซึมและการขับถ่าย ความผิดปกติของเมแทบอลิซึมและฮอร์โมนในระยะเฉียบพลัน เรื้อรัง ฉุกเฉิน วิกฤต จนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต การให้และการแนะนำในเรื่องโภชนาการขณะเจ็บป่วย