การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน2 (ปีการศึกษา2554)


ผู้สอน
หฤทัย อาจปรุ
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน2 (ปีการศึกษา2554)

รหัสวิชา
608

สถานศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

คำอธิบายวิชา

การศึกษาผลกระทบจากความเจ็บป่วยทางจิตสังคม การประเมินทางการพยาบาลถึงความเจ็บป่วยโดยมุ่งที่ความสูญเสียพลังอำนาจ ความสิ้นหวัง และภาวะซึมเศร้า กระบวนการพยาบาลเพื่อการดูแลแบบองค์รวมสำหรับบุคคลตลอดช่วงชีวิตที่มีปัญหาทางสุขภาพด้านการผันแปรการได้รับออกซิเจน ความผิดปกติของการย่อย การดูดซึมและการขับถ่าย ความผิดปกติของเมแทบอลิซึมและฮอร์โมนในระยะเฉียบพลัน เรื้อรัง ฉุกเฉิน วิกฤต จนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต การให้และการแนะนำในเรื่องโภชนาการขณะเจ็บป่วย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books