ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลน้ำโมง  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย  43110