ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลน้ำโมง  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย  43110