homeEnglish for Career1 (Year4)
person
English for Career1 (Year4)

ผู้สอน
ผศ. โสภณ เปียสนิท
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
English for Career1 (Year4)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
61

สถานศึกษา
Rajamangala University of Technology Rattankosin WKK Campus

คำอธิบายวิชา

 

 

.......................................................................................

สภาพรายวิชา

วิชาชีพบังคับ

เวลาศึกษา 45 คาบเรียน ตลอด 17 สัปดาห์ 3-0-6

จุดมุ่งหมายรายวิชา 

  1. รู้หลัการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทั่วไป
  2. จำคำศัพท์สำนวน และโครงสร้างของภาษาอังกฤษตามที่ศึกษา
  3. เข้าเนื้อหาสาระและโครงสร้างทางไวยากรณ์ตามเอสารที่ได้ศึกษา
  4. สามารถประยุกต์ความที่ได้ศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  5. มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษโดยถูกต้องตามหลักภาษา

การประเมิน

กลางภาค 30 

ปลายภาค 30

ภาคผลงานเชิงปฏิบัติ 40

  • จิตพิสัย 10
  • งานมอบหมาย 10
  • สอบย่อย 10
  • สอบย่อย 10

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)