เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English for Career1 (Year4)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผศ. โสภณ เปียสนิท

Rajamangala University of Technology Rattankosin WKK Campus

 

 

.......................................................................................

สภาพรายวิชา

วิชาชีพบังคับ

เวลาศึกษา 45 คาบเรียน ตลอด 17 สัปดาห์ 3-0-6

จุดมุ่งหมายรายวิชา 

  1. รู้หลัการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทั่วไป
  2. จำคำศัพท์สำนวน และโครงสร้างของภาษาอังกฤษตามที่ศึกษา
  3. เข้าเนื้อหาสาระและโครงสร้างทางไวยากรณ์ตามเอสารที่ได้ศึกษา
  4. สามารถประยุกต์ความที่ได้ศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  5. มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษโดยถูกต้องตามหลักภาษา

การประเมิน

กลางภาค 30 

ปลายภาค 30

ภาคผลงานเชิงปฏิบัติ 40

  • จิตพิสัย 10
  • งานมอบหมาย 10
  • สอบย่อย 10
  • สอบย่อย 10