วิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต


ผู้สอน
อนงค์ หลอดแก้ว
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

รหัสวิชา
610

สถานศึกษา
วิทยาลัยชุมชนยโสธร

คำอธิบายวิชา

 

รหัสวิชา : วท 0215
ชื่อรายวิชา : เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (Internet Technology)
จำนวนหน่วยกิต (ท-ป-ศ) : 3(2-2-5)
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ : 1 / 2554
 
คำอธิบายรายวิชา :
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน และองค์ประกอบของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  การใช้ World Wide Web การใช้ E-mail การค้นหาข้อมูลและสารสนเทศ การ Down load ประโยชน์ของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต กฎหมายลิขสิทธิ์ หลักการและข้อตกลงเรื่องลิขสิทธิ์ประเภทต่างๆ การใช้งาน จรรยาบรรณ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมที่ทำงานบนระบบอินเทอร์เน็ต

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books