เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อนงค์ หลอดแก้ว

วิทยาลัยชุมชนยโสธร

 

รหัสวิชา : วท 0215
ชื่อรายวิชา : เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (Internet Technology)
จำนวนหน่วยกิต (ท-ป-ศ) : 3(2-2-5)
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ : 1 / 2554
 
คำอธิบายรายวิชา :
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน และองค์ประกอบของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  การใช้ World Wide Web การใช้ E-mail การค้นหาข้อมูลและสารสนเทศ การ Down load ประโยชน์ของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต กฎหมายลิขสิทธิ์ หลักการและข้อตกลงเรื่องลิขสิทธิ์ประเภทต่างๆ การใช้งาน จรรยาบรรณ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมที่ทำงานบนระบบอินเทอร์เน็ต