homeนโยบายสาธารณะ
person
นโยบายสาธารณะ

ผู้สอน
นาย เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
นโยบายสาธารณะ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6105

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

** หลักสูตรเก่า: รายวิชา รป 311 นโยบายสาธารณะและการวางแผน สำหรับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รหัส 59 60 61) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รหัส 58 59)

** หลักสูตรใหม่: รายวิชา รป 321 นโยบายสาธารณะ 1 สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รหัส 60 เป็นต้นไป)

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)