นโยบายสาธารณะและการวางแผน

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่