1553505 Measurement and Testing in Language Teaching

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการ  วิธีการในการวัดและการทดสอบการเรียนรู้ภาษา  เครื่องมือในการวัดและการทดสอบทางภาษา  พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดและการทดสอบทางภาษา  ทดลองใช้เครื่องมือและทดสอบทางภาษาที่สร้างขึ้นและรายงานผลการใช้เครื่องมือนั้น