home1553505 Measurement and Testing in Language Teaching
person
1553505 Measurement and Testing in Language Teaching

ผู้สอน
นาย สมพร จินากูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
1553505 Measurement and Testing in Language Teaching

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6107

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาหลักการ  วิธีการในการวัดและการทดสอบการเรียนรู้ภาษา  เครื่องมือในการวัดและการทดสอบทางภาษา  พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดและการทดสอบทางภาษา  ทดลองใช้เครื่องมือและทดสอบทางภาษาที่สร้างขึ้นและรายงานผลการใช้เครื่องมือนั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)