เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1553505 Measurement and Testing in Language Teaching

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาหลักการ  วิธีการในการวัดและการทดสอบการเรียนรู้ภาษา  เครื่องมือในการวัดและการทดสอบทางภาษา  พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดและการทดสอบทางภาษา  ทดลองใช้เครื่องมือและทดสอบทางภาษาที่สร้างขึ้นและรายงานผลการใช้เครื่องมือนั้น