ม 2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่2/1