ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 ม.4/1 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นาง รัชนีกร วานิชสมบัติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 9 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 ม.4/1 ครู-นักเรียน

Class ID
61267

หมายเลขประจำวิชา
ว31101

สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

คำอธิบายวิชา
  1. อธิบายโครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ที่สัมพันธ์กับการลําเลียงสารและเปรียบเทียบการลําเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่าง ๆ 2.อธิบายการควบคุมดุลยภาพของน้ำและสารในเลือดโดยการทํางานของไต 3.อธิบายการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการทํางานของไตและปอด 4.อธิบายการควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และกล้ามเนื้อโครงร่าง 5.อธิบาย และเขียนแผนผังเกี่ยวกับการตอบสนองของร่างกายแบบไม่จําเพาะและแบบจําเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย 6.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างโรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 7.อธิบายภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HIV 8.ทดสอบ และบอกชนิดของสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้ 9.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสารต่าง ๆ ที่พืชบางชนิดสร้างขึ้น 10.ออกแบบการทดลอง ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 11.สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นและยกตัวอย่างการนํามาประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตรของพืช 12.สังเกต และอธิบายการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าในรูปแบบต่างๆ ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)