โรงเรียนกันตะบุตร วิชาดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยครูเอกสิทธิ์ ยางดอน

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เพื่อเรียนรู้ วิชาดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชาดนตรี) 

โดยครูเอกสิทธิ์ ยางดอน