homeเทอม 552 วิชา ศท0044020 เทคโนสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ กลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กศบป.
person
เทอม 552 วิชา ศท0044020 เทคโนสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ กลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กศบป.

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทอม 552 วิชา ศท0044020 เทคโนสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ กลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กศบป.

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6154

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความสำคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นแสวงหาความรู้ในสสังคมยุคตัวเลขและยุคแห่งปัญญา ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ฝึกปฏิบัติรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การใช้งานฐานข้อมูล การสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศบนสังคมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนจริยธรรมในการใช้ประโยชน์และการคุ้มครอง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)