homeม.4/แลมด้า
person
ม.4/แลมด้า

ผู้สอน
นางสาว สินีนาฏ ธรรมชาติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.4/แลมด้า

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6156

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา ว302301 กลศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)